မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ (၂၇-၆-၂၀၂၄) နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်