ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ အေၾကာင္း

ကုမၸဏီ အမ်ဳိးအစားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အမွတ္ – ၂၂၃၊ ၁၉၉၁/၉၂
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔စြဲ၉ – ၉ – ၁၉၉၁
ခြင့္ျပဳ မတည္ေငြရင္းက်ပ္ – ၁၀၀၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘဏ္ေခ်းေငြအတုိးရာခုိင္ႏႈန္း(တစ္ႏွစ္လွ်င္)
ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား
စက္မႈဇုံအထူးေခ်းေငြ၁၃%ေငြေခ်းသူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။
ရုိးရုိးေခ်းေငြ (loan)၁၃%
စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ (overdraft)၁၃%
ဘဏ္အပ္ေငြအတုိးရာခုိင္ႏႈန္း(တစ္ႏွစ္လွ်င္)
ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ ၈ % (၃)လတစ္ႀကိမ္ အတုိးထည့္ေပးသည္။
စာရင္းေသအပ္ေငြ(၃)လလွ်င္ ၈.၂၅ %(၆)လလွ်င္ ၈.၅၀ %
(၉)လလွ်င္ ၈.၇၅ %(၁)ႏွစ္လွ်င္ ၉.၀၀ %
ေခၚယူအပ္ေငြ ၂ %

အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ »