ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ပြည်တွင်းအကောင့်

အပ်ငွေအမျိုးအစား ရင်းနှီးမှုကာလ အတိုးနှုန်း အတိုးရရှိမည့်ကာလ
       
၁။ စာရင်းရှင်အပ်ငွေ မရှိ
၂။ ငွေစုစာရင်း ၆ ရာခိုင်နှုန်း တစ်လ တစ်ကြိမ်
၃။ ခေါ်ယူအပ်နှံငွေ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တစ်လ တစ်ကြိမ်
၄။ စာရင်းသေအပ်ငွေ ၃ လ (၉၀)ရက် ၇ ရာခိုင်နှုန်း ၃ လ (၉၀)ရက်
  ၆ လ (၁၈၀)ရက် ၇.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ၆ လ (၁၈၀)ရက်
  ၉ လ (၂၇၀)ရက် ၇.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ၉ လ (၂၇၀)ရက်
  တစ်နှစ် (၃၆၀)ရက် ၈ ရာခိုင်နှုန်း တစ်နှစ် (၃၆၀)ရက်
၅။ အထူးငွေစုစာရင်း ၇ ရာခိုင်နှုန်း တစ်လ တစ်ကြိမ်
၆။ အထူးခေါ်ယူအပ်နှံငွေ ၆ ရာခိုင်နှုန်း တစ်လ တစ်ကြိမ်
၇။ အထူးစာရင်းသေအပ်ငွေ ၃ လ (၉၀)ရက် ၈ ရာခိုင်နှုန်း ၃ လ (၉၀)ရက်
  ၆ လ (၁၈၀)ရက် ၈.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ၆ လ (၁၈၀)ရက်
  ၉ လ (၂၇၀)ရက် ၈.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ၉ လ (၂၇၀)ရက်
  တစ်နှစ် (၃၆၀)ရက် ၉ ရာခိုင်နှုန်း တစ်နှစ် (၃၆၀)ရက်
  (၂) နှစ် (၇၂၀)ရက် ၉.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (၂) နှစ် (၇၂၀)ရက်
  (၂)လ (၆၀)ရက် ၇.၅၀ ရာခိုင်နှုန်း (၂)လ (၆၀)ရက်
  (၁)လ (၃၀)ရက် ၇.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း (၁)လ (၃၀)ရက်

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်အကြောင်း

ကုမၸဏီ အမ်ဳိးအစား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ အမွတ္ – ၂၂၃၊ ၁၉၉၁/၉၂
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔စြဲ ၉ – ၉ – ၁၉၉၁
ခြင့္ျပဳ မတည္ေငြရင္း က်ပ္ – ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀