အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ထားမှုအခြေအနေ

  • ဘဏ်မှထုတ်ဝေရောင်းချထားသည့် အစုရှယ်ယာအရေအတွက်မှာ ၂၉၆၆၄၆၁၃ စု ငွေပမာဏ ကျပ် ၂၉၆၆၄.၆၁ သန်း ဖြစ်ပြီး (၃၁-၁၀-၂၀၂၃) ရက်တွင် အစုရှယ်ယာရှင်ဦးရေမှာ (၈၂၈၉ ) ဦး ရှိပါသည်။  Special Account တွင် အစုရှယ်ယာရှင်ဦးရေမှာ (၆၁၆၉) ဦး (၇၄.၄၂%) အစုရှယ်ယာ အရေအတွက် (၁၅၂၆၂၆၈၀) စု ၊ (၅၁.၄၅ %) နှင့်ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင်  အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်   Securities Account ဖွင့်လှစ်ထားသည့်  အစုရှယ်ယာရှင်ဦးရေမှာ (၂၁၂၀) ဦး ၊ (၂၅.၅၈%) အစုရှယ်ယာ အရေအတွက် (၁၄၄၀၁၉၃၃) စု (၄၈.၅၅%) ဖြစ်ပါသည်။
  • ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း (YSX) မှ ပေးပို့ရရှိသော (၃၁-၁၀-၂၀၂၃) နေ့ရှိ အစုရှင်များ၏ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးအစား ဖော်ပြထားပါသည်။

(၃၁-၁၀-၂၀၂၃) နေ့ရှိ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးအစား

Share Group Special A/C Securities A/C Total A/C
၁-၁၀ ၇၃ ၇၃
၁၁-၁၀၀ ၃၁၈၅ ၅၄၆ ၃၇၃၁
၁၀၁-၅၀၀ ၁၇၇၆ ၆၂၁ ၂၃၉၇
၅၀၁-၁၀၀၀ ၃၅၆ ၂၁၈ ၅၇၄
၁၀၀၁-၅၀၀၀ ၅၄၂ ၃၇၇ ၉၁၉
၅၀၀၁-၁၀၀၀၀ ၉၆ ၉၈ ၁၉၄
၁၀၀၀၁-၃၀၀၀၀ ၁၃၆ ၁၀၉ ၂၄၅
၃၀၀၀၁-၁၀၀၀၀၀ ၄၉ ၄၅ ၉၄
၁၀၀၀၀၁-၃၀၀၀၀၀ ၂၃ ၂၃ ၄၆
၃၀၀၀၀၁ နှင့်အထက် ၁၀ ၁၆
စုစုပေါင်း ၆၁၆၉( ၇၄.၄၂%) ၂၁၂၀(၂၅.၅၈%) ၈၂၈၉(၁၀၀%)

အစုရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူ( ၁၀)ဦးစာရင်း

  • (၃၁-၁၀-၂၀၂၃) နေ့ရှိ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်အစုရှယ်ယာအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားသူ (၁၀)ဦး၏ အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ (၇,၉၂၃,၄၂၄)စု ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း အစုရှယ်ယာ၏(၂၆.၇၁ %) ဖြစ်ပါသည်။

(၃၁-၁၀-၂၀၂၃) နေ့ရှိ အစုရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်သူ (၁၀) ဦး

Name Number of Shares Percentage
ဦးအောင်မိုးကျော် ၁,၉၅၂,၉၆၀ ၆.၅၈
ဒေါ်မာမာထွန်း ၁,၀၇၅,၃၈၀ ၃.၆၃
ဒေါ်ရွှေစင် ၁,၀၁၈,၈၄၈ ၃.၄၃
ဦးမောင်မောင်သိန်း ၇၇၆,၀၅၂ ၂.၆၂
ဦးနေလင်းဦး ၇၅၇,၉၂၀ ၂.၅၆
ဦးထွန်းဝင်းနိုင် ၅၈၃,၅၁၂ ၁.၉၇
ဒေါက်တာအောင်မင်း ၄၉၂,၁၀၈ ၁.၆၆
ဦးလီဂျီဂျွန်း ၄၇၇၄၅၆ ၁.၆၁
ဦးအောင်ကျော်ဇော ၄၂၉,၁၈၈ ၁.၄၅
ဦးခင်မောင်ဖေ‌ ၃၆၀,၀၀၀ ၁.၂၁
စုစုပေါင်း ၇,၉၂၃,၄၂၄ ၂၆.၇၁

အစုရှင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်များ

  • အစုရှင်များ၏ရပိုင်ခွင့်များမှာ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန် (၃၁-၃-၂၀၂၂)နေ့တွင် ကျပ်၆၉၁၄၆.၆၉သန်းရှိပြီး၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်(၃၁-၃-၂၀၂၃)နေ့တွင် ကျပ်၇၃၉၃၁.၅၄သန်း ရှိ၍ ကျပ်၄၇၈၄.၈၅သန်းတိုးခဲ့ပါသည်။

အစုရှင်များ၏ရပိုင်ခွင့်များ (ကျပ်သန်း)

2021-2022 2022-2023
ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေရင်း ၂၄,၇၂၀.၅၃ ၂၉,၆၆၄.၆၁
ရှယ်ယာပရီမီယံ ၁၁,၈၄၅.၈၈ ၁၁,၈၄၅.၈၈
အထွေထွေသီးသန့်ရန်ပုံငွေ ၁၇,၆၅၆.၆၀ ၁၈,၅၂၅.၉၇
ကြွေးဆုံးရန်ပုံငွေ ၄,၅၁၅.၇၂ ၅,၄၈၀.၄၈
အရေးပေါ်သီးသန့်ရန်ပုံငွေ ၁၀၃.၁၆ ၁၁၂.၈၂
အခြားရန်ပုံငွေများ ၃,၄၈၆.၅၀ ၃,၄၇၈.၃၈
မခွဲဝေရသေးသည့်အမြတ်လက်ကျန် ၆,၈၁၈.၃၀ ၆,၈၁၈.၃၀
အစုရှင်များ၏ရပိုင်ခွင့်စုစုပေါင်း ၆၉,၁၄၆.၆၉ ၇၃,၉၃၁.၅၄
အစုတစ်စုတန်ဖိုး (မူလရောင်းစျေး ၁၀၀၀၀)ကျပ် ၂၇,၉၇၁
အစုတစ်စုတန်ဖိုး(မူလရောင်းစျေး ၁၀၀၀) ကျပ် ၂၄၉၂.၂၅
Year Description Download
2022-23 Annual report for fiscal year Download File
2021-22 Annual report for fiscal year Download File
2020-21 Annual report for fiscal year Download File
2019-20 Annual report for fiscal year Download File
2018-19 Annual report for fiscal year Download File