(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ရွိမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို သတ္မွတ္ေၾကျငာျခင္း