ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘဏ္ေခ်းေငြအတုိးရာခုိင္ႏႈန္း(တစ္ႏွစ္လွ်င္)
ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား
စက္မႈဇုံအထူးေခ်းေငြ၁၃%ေငြေခ်းသူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။
ရုိးရုိးေခ်းေငြ (loan)၁၃%
စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ (overdraft)၁၃%
ဘဏ္အပ္ေငြအတုိးရာခုိင္ႏႈန္း(တစ္ႏွစ္လွ်င္)
ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ ၈ % (၃)လတစ္ႀကိမ္ အတုိးထည့္ေပးသည္။
စာရင္းေသအပ္ေငြ(၃)လလွ်င္ ၈.၂၅ %(၆)လလွ်င္ ၈.၅၀ %
(၉)လလွ်င္ ၈.၇၅ %(၁)ႏွစ္လွ်င္ ၉.၀၀ %
ေခၚယူအပ္ေငြ ၂ %

ဘဏ္လႊဲေငြႏႈန္းထားမ်ား
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထိက်ပ္ – ၅၀/-
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထက္က်ပ္ – ၁၀၀/- လွ်င္ ၅ျပား
ဖက္(စ္)ႏွင့္ပုိ႔လွ်င္ ေနာက္ထပ္က်ပ္ – ၅၀၀/-
ေငြေပးအမိန္႔ (payment order)ႏႈန္းထားမ်ား
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထိက်ပ္ – ၅၀/-
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထက္က်ပ္ – ၁၀၀/- လွ်င္ ၁၀ ျပား

(အမ်ားဆုံး က်ပ္ – ၃၀, ၀၀၀/-)
အေထြေထြေဆာင္ရြက္ခႏႈန္းထားမ်ား
စာရင္းရွင္ လက္က်န္ေငြ က်ပ္ – ၃၀,၀၀၀/-ႏွင့္အထက္ရွိလွ်င္ေဆာင္ရြက္ခ မယူပါ။
စာရင္းရွင္ စာရင္းလက္က်န္စာရင္းထိန္းသိမ္းခ
က်ပ္ – ၃၀,၀၀၀/-ေအာက္ရွိလွ်င္(၆)လလွ်င္ က်ပ္ – ၁၀၀/-
ေငြသြင္း/ထုတ္ စာရင္းရွင္စာရင္းတစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ – ၁၀/-