ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ

ဘဏ္ေခ်းေငြ အတုိးရာခုိင္ႏႈန္း(တစ္ႏွစ္လွ်င္)
ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား
စက္မႈဇုံအထူးေခ်းေငြ ၁၀% ေငြေခ်းသူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။
ရုိးရုိးေခ်းေငြ (loan) ၁၀%
စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ (overdraft) ၁၀%
ဘဏ္အပ္ေငြ အတုိးရာခုိင္ႏႈန္း(တစ္ႏွစ္လွ်င္)
ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ ၅.၀၀ % (၃)လတစ္ႀကိမ္ အတုိးထည့္ေပးသည္။
စာရင္းေသအပ္ေငြ (၃)လလွ်င္ ၅.၂၅ % (၆)လလွ်င္ ၅.၅၀ %
(၉)လလွ်င္ ၅.၇၅ % (၁)ႏွစ္လွ်င္ ၆.၀၀ %
ေခၚယူအပ္ေငြ ၂ %

ဘဏ္လႊဲေငြ ႏႈန္းထားမ်ား
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထိ က်ပ္ – ၅၀/-
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထက္ က်ပ္ – ၁၀၀/- လွ်င္ ၅ျပား
ဖက္(စ္)ႏွင့္ပုိ႔လွ်င္ ေနာက္ထပ္ က်ပ္ – ၅၀၀/-
ေငြေပးအမိန္႔ (payment order) ႏႈန္းထားမ်ား
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထိ က်ပ္ – ၅၀/-
က်ပ္ – ၁, ၀၀, ၀၀၀/- အထက္ က်ပ္ – ၁၀၀/- လွ်င္ ၁၀ ျပား

(အမ်ားဆုံး က်ပ္ – ၃၀, ၀၀၀/-)
အေထြေထြေဆာင္ရြက္ခ ႏႈန္းထားမ်ား
စာရင္းရွင္ လက္က်န္ေငြ က်ပ္ – ၃၀,၀၀၀/-ႏွင့္အထက္ရွိလွ်င္ေဆာင္ရြက္ခ မယူပါ။
စာရင္းရွင္ စာရင္းလက္က်န္ စာရင္းထိန္းသိမ္းခ
က်ပ္ – ၃၀,၀၀၀/-ေအာက္ရွိလွ်င္ (၆)လလွ်င္ က်ပ္ – ၁၀၀/-
ေငြသြင္း/ထုတ္ စာရင္းရွင္စာရင္း တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ – ၁၀/-