ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ေရးေကာင္တာ

ရုံးခ်ဳပ္၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ မႏၲေလး၊ မုံရြာ၊ ျပည္၊ ပခုကၠဴ၊ မေကြး၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင့္၊ ေအာင္ပန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ကေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ လြိဳင္ေကာ္ သီရိရတနာေစ်း၊ မႏၲေလး လမ္း(၃၀)၊ သကၤန္းကၽြန္း စသည့္ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ (USD, SGD, Euro) မ်ား ဝယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်၊ လဲလွယ္ႏုိင္ပါသည္။