ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ေခ်းေငြ

စဥ္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား အာမခံပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြသက္တမ္း အတိုးႏႈန္း
႐ိုး႐ိုးေခ်းေငြ
(loan)
မေရ႕ြမေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦ) ၁ႏွစ္ ၁၀%
စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ
(Overdraft)
မေရ႕ြမေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦ) ၁ႏွစ္ ၁၀%
ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ေခ်းေငြ
(Term Loan)
မေရ႕ြမေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦ) ၁ႏွစ္ မွ ၃ႏွစ္ ၁၀%
တင္ဒါေခ်းေငြ
(Tender Loan)
တင္ဒါရရွိသည့္ စာခ်ဳပ္ပါခြင့္ျပဳေငြ ၁ႏွစ္ ၁၄.၅၀%
အငွား၀ယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြ
(Hire Purchase)
၀ယ္ယူမည့္ပစၥည္း ၁ႏွစ္ မွ ၂ႏွစ္ ၁၃%