ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ လွှဲပြောင်းသည့်လုပ်ခလစာများအတွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ထပ်ဆောင်းချီးမြှင့်ငွေအား Exchange Rate Section တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ေငြလႊဲလက္ခံျခင္း

ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္း

 • ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေပးခ်မႈမ်ား
 • ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ေသာအျခားေပးေခ်မႈမ်ား

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • သြင္းကုန္လိုင္စင္(လိုအပ္ပါက)သြင္းကုန္ေၾကညာလႊာ
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ အေထာက္အထား
 • စာ႐ြက္စာတမ္း/ကုန္အမွာစာ
 • ထုတ္ပိုးမႈစာရင္း
 • ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္
 • ေငြေတာင္းခံလႊာ

ေငြလႊဲထုတ္ေပးျခင္း

 • ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြလႊဲထုတ္ေပးမႈမ်ား
 • ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ေသာအျခားေငြလႊဲထုတ္ေပးမႈမ်ား

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ဘဏ္ SWIFT Code FPBPMMMYXXX
 • ေငြလႊဲသူ၏စာရင္းအမွတ္
 • ေငြလက္ခံသူ၏ အမည္၊ စာရင္းအမွတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ လိပ္စာအျပည့္အစုံ
 • ေငြလႊဲေပးပို႔သည့္ အေၾကာင္းအရင္း

(Western Union)

 • ေငြလႊဲေပးပို႔သည့္ Transaction တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ လႊဲပို႔ခ 25 USD (သို႔) 32,000 MMK
 • လႊဲပို႔ခ ကို ေငြလႊဲသူမွ က်ခံရပါမည္
 • ေနရာ ေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကို လိုက္၍ လႊဲပို႔သည့္အခ်ိန္ ေျပာင္းလဲပါမည္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 1. ေငြလႊဲသူ၏ မွတ္ပုံတင္
 2. ေငြလႊဲေပးပို႔မည့္ ပမာဏ
 3. ေငြလႊဲသည့္ ႏိုင္ငံ
 4. ေငြလႊဲလက္ခံမည့္သူ၏ အမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳအေထာက္အထား
 5. ေငြလႊဲေပးပို႔ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း