ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာ ဘဏ္လုပ္ငန္း

  • ရုံးခ်ဳပ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ပါသည္။
  • ႏုိင္ငံျခား ေငြလႊဲလုပ္ငန္း (Money Transfer Service)
  • ပုိ႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းေငြလႊဲစာတမ္း (Letter of Credit)
  • ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းျဖင့္ ေငြလႊဲေပးပုိ႔ျခင္း (TT) ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
  • WESTERN UNION Money Transfer Service ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ကမ႓ာအႏွံ႔အျပား ႏုိင္ငံေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္မွ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္ခြဲမ်ားရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ေငြလႊဲမ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။