ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

အသုံးျပဳပံု(myKyat)


Send Money (Remittance)ေငြလႊဲျခင္းCash Out (ေငြလႊဲလက္ခံထုတ္ယူျခင္း)

Cash In (အေကာင့္ထဲသို႔ေငြထည့္ျခင္း)

Cash Out (Withdraw) (အေကာင့္ထဲမွ ေငြထုတ္ျခင္း)

Top-up (ဖုန္းေဘျဖည့္ျခင္း)

Ticketing (ကားလက္မွတ္၀ယ္ယူျခင္း)

Electricity Bill Payment (မီတာေဘလ္ေဆာင္ျခင္း)