ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းရွင္ စာရင္းအား ေအာက္ပါႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္ –

  1. အေမရိကန္ေဒၚလာ
  2. ယူ႐ို
  3. စကၤာပူေဒၚလာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

  • အနည္းဆုံး ကေနဦး စာရင္းဖြင့္ေငြ – ၁၀၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ/ယူ႐ို/စကၤာပူေဒၚလာ
  • အနည္းဆုံး လက္က်န္ေငြက်ပ္ – ၂၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ/ယူ႐ို/စကၤာပူေဒၚလာ

ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းရွင္ စာရင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

  1. လစဥ္ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း ရရွိပါမည္။
  2. ခ်က္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။
  3. စာရင္းတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ စာရင္းေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။
  4. တစ္ပတ္လွ်င္ (၂)ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး USD 5000, အထိထုတ္ယူႏိုင္သည္။
  5. အပ္ႏွံေငြအေပၚတြင္ အတိုးမေပးပါ။