ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း