ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ဆက္သြယ္ရန္(႐ုံးခ်ဳပ္)

ရန္ကုန္ (ရုံးခ်ဳပ္)

အမွတ္ – ၆၁၉/၆၂၁၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ဆြန္ပက္လမ္းေဒါင့္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း၊ ၀၁-၃၇၆၄၅၂၊ ၀၉-၇၃၂၅၀၄၁၆။ ဖက္စ္၊ ၀၁-၂၅၁၇၄၉

အီးေမးလ္၊ [email protected], [email protected]