ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ဘဏ်ပိုင်အရင်းအနှီးများ

(က်ပ္သန္း)
ခြင့္ျပဳ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၁၀၀,၀၀၀.၀၀
၁။ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၂၄,၇၂၀.၅၃
၂။ ရွယ္ယာပရီမီယံ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၁၁,၈၄၆.၁၂
၃။ ဥပေဒျပဌာန္း ရန္ပုံေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၁၁,၉၄၆.၄၃
၄။ မခြဲေဝရေသးသည့္ အျမတ္လက္က်န္ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၅,၂၆၀.၅၉
ေပါင္း (tier 1) ၅၃,၇၇၃.၆၇
၅။ေႂကြးဆုံးႏွင့္ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ၃,၅၁၀.၆၉
၆။ ဘဏ္၏ ပုံေသပုိင္ပစၥည္းမ်ား တန္ဖုိးျပန္လည္

သတ္မွတ္ပုိေငြ (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးမ်ား)
၂၄,၂၇၃.၂၅
၇။ ကြန္ျပဴတာရန္ပံုေငြ ၂၈၈.၁၂
(Tier 2) ၂၈,၀၇၂.၀၆
၈။ ဘဏ္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ စုစုေပါင္း (tier 1+2) ၈၁,၈၄၅.၇၃