ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ လွှဲပြောင်းသည့်လုပ်ခလစာများအတွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ထပ်ဆောင်းချီးမြှင့်ငွေအား Exchange Rate Section တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား(myKyat)

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း(myKyat)၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား။

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ
၁။High Trade Development၀၉-၄၂၀၀၅၃၅၈၄အမွတ္(၁၉၉)၊ လမ္း(၅၀)အေပၚဘေလာက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၂။High Trade Development၀၉-၂၅၅၉၇၁၉၃၄အမွတ္(၄၇-၅၁)၊ သုမဂၤလာလမ္းႏွင့္ သုမဂၤလာ(၁)လမ္း၊ ဂ်န္းရွင္းဇ၀န၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၃။ဦးသန႔္ထက္ေအာင္၀၉-၅၁၇၈၃၅၇အမွတ္(၃၃)၊ တိုက္အမွတ္(စီ-၂)၊ ရန္ေအးအိမ္ယာ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၄။ဦးျမင့္ဦး၀၉-၂၅၂၂၉၇၂၉၇အမွတ္(၉၄၉)၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ နံ႕သာကုန္းရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၅။ဦးေက်ာ္၀င္း(ခ)ဦးေက်ာ္မင္း၀၉-၂၅၂၉၀၀၀၁၁အမွတ္(၁၁၀)၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၆။ဦးၾကည္၀င္း၀၉-၅၁၄၇၆၅၈အမွတ္(၅၃၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၇။ေဒၚဥမၼာထြန္း၀၉-၂၅၂၅၇၈၈၆၉အမွတ္(၉၃)၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ အကြက္အမွတ္(၄၀)၊ ေျမာက္ဒဂုံ။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၈။ေဒၚခင္ျမျမ၀၉-၄၃၀၁၃၂၃၇အမွတ္(၂)၊ ၈၆လမ္း၊ ၃၁-၃၂လမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေရွ႕၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၉။ေဒၚမိမိလွိုင္၀၉-၂၅၇၁၆၂၈၆၈ခ်မ္းသာႀကီးဘုရား၊ ၂၅-၂၆လမ္းၾကားႏွင့္ ၉၁-၉၂လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၁၀။ေဒၚျမျမ၀၉-၂၆၅၄၃၇၁၇၇ေ႐ႊရွမ္းကန္ဘုရားလမ္း၊ တမၸ၀တီရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၁၁။ေဒၚတင္တင္လွ၀၉-၂၀၀၆၆၃၁အမွတ္(၅၀)၊ အကြက္အမွတ္(၂၅၅)၊ လမ္း(၃၀)၊ ၈၈-၈၉လမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေရွ႕၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။
၁၂။ဦးနိုင္ဘုန္းေအာင္၀၉-၂၅၆၁၇၁၈၈၉၆၇လမ္း၊ ရတနာလမ္းႏွင့္ေအးသုခလမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၁၃။ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး၀၉-၂၂၁၆၃၉၃အမွတ္(၂၇၃)၊ အကြက္အမွတ္(၇)၊ အဘဘလမ္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၁၄။ဦးသန္းထြန္းဦး၀၉-၂၁၃၂၅၆၇အမွတ္(၄၄-ခ)၊ ၃၃လမ္း၊ ၈၅-၈၆လမ္းၾကား၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာအေနာက္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၁၅။ဦးစိုးမင္းခိုင္၀၉-၂၀၂၇၃၃၈ရန္ေျပမာန္လမ္း၊ တမၸ၀တီရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၁၆။ေဒၚခင္သင္းႏြယ္၀၉-၅၃၀၀၁၇၁အမွတ္(၂၃-ခ)၊ မင္းလမ္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။
၁၇။ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း၀၉-၄၂၃၆၈၆၂၀၂အမွတ္(၁)၊ ေ႐ႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ဂ်ပန္ရပ္ကြက္၊ ႐ြာဘဲနယ္ေျမ၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)ေဒသႀကီး။
၁၈။ဦးနႏၵာခ်မ္းေအး၀၉-၂၅၀၁၁၅၅၇၇အမွတ္(၂၄၀၀)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)ေဒသႀကီး။
၁၉။ဦးပုည၀၉-၄၂၃၇၄၇၅၀၅ျပည္-ေအာင္လံလမ္းႏွင့္ ျပည္-ေပါက္ေခါင္းလမ္းေထာင့္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)ေဒသႀကီး။
၂၀။ဦးတင္မင္းေအာင္၀၉-၂၅၀၂၃၈၅၅၈အမွတ္(၁၈၅၈)၊ ေ႐ႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)ေဒသႀကီး။
၂၁။ေဒၚမိုးမိုးလွိုင္၀၉-၂၅၇၁၆၂၈၄၈ကသာ(၂)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
၂၂။ဦးေဇာ္မင္းဦး၀၉-၂၅၉၀၁၁၀၀၃၁၀လမ္း၊ ေစ်း႐ုံ၊ ဗိုလ္တဲရပ္ကြက္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
၂၃။ျမစ္သာမိသားစုစတိုး- ဦးေက်ာ္သူရဟန္၀၉-၅၁၁၅၄၂၃အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ ေဘာဂ၀တီလမ္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
၂၄။ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးသိန္း၀၉-၂၅၈၅၉၀၇၆၈ျမေဟ၀န္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
၂၅။ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးဟိန္း၀၉-၂၆၅၅၆၂၁၅ပြဲစားတန္းလမ္း၊ ပန္းေတာ္တင္ရပ္ကြက္၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
၂၆။ဆိုလာေသာက္ေရသန႔္- ေဒၚေအးေအးၿငိမ္း၀၉-၅၅၂၃၆၉၂အမွတ္(၃၃)၊ ျမတ္ေလးလမ္း၊ ေဟာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၂၇။ဦးခြန္သန္းေဇာ္၀၉-၂၅၀၈၄၄၁၉၉ျပည္သာယာေစ်းလမ္း၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၂၈။ဦးခြန္ေအာင္နိုင္၀၉-၄၅၈၀၄၂၃၀၇အမွတ္(၁၃၅)၊ ႐ုံးႀကီးလမ္း၊ ကံသာရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၂၉။ေဒၚသင္းသင္းေထြး၀၉-၂၅၇၀၂၆၉၆၂အမွတ္(၂၂)၊ ဘုရားငါးဆူလမ္း၊ ေတာင္နီေက်း႐ြာ၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၃၀။ဦးေအာင္နိုင္၀၉-၂၅၂၉၇၈၆၇၇အမွတ္(၁၂၈)၊ သစၥာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၃၁။ေဒၚယုေဖာင္၀၉-၂၆၀၄၉၄၂၄၂အမွတ္(၈၇)၊ မဟာသုခလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၃၂။ေဒၚခင္မ်ိဳးတင့္၀၉-၅၂၁၃၃၂၆အမွတ္(၁၃/၁၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး႐ုံး၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၃၃။အိထြန္းမိုဘိုင္းပစၥည္းဆိုင္- ဦးမင္းမင္းဦး၀၉-၄၅၈၀၄၂၂၂၆အမွတ္(၄)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ပင္လုံၿမိဳ႕။
၃၄။ဦးခြန္သိန္းႂကြယ္၀၉-၂၆၀၄၉၂၀၉၈အမွတ္(၇/၁၃၈)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ရတနာသီရိရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၃၅။ဦးေဇာ္၀င္းျမင့္၀၉-၂၆၃၆၀၈၈၈၀အမွတ္(အာရ္-၁၆-၁၇)၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအနီး၊ ေျမာက္ဘက္၀င္ေပါက္၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
၃၆။ကိုမင္းစိုးဟန္၀၉-၂၆၄၀၃၉၀၄၃အမွတ္(၅၀၅-ဘီ)၊ ဓမၼာ႐ုံလမ္း၊(၄၇)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဒဂုံ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၃၇။MyanPay၀၉-၂၆၁၃၁၆၉၅၂အမွတ္(၁၆၈)၊ ပထမထပ္၊ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း ကမာ႐ြက္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၃၈။ဦးျမင့္သန္း၀၉-၅၉၅၆၆၀၁၇၀အမွတ္(၁၅၂)၊ သစၥာလမ္း၊(၂)ရပ္ကြက္၊ဘားအံၿမိဳ႕။ကရင္ျပည္နယ္။
၃၉။ဦးအံ့ဖုန္းေက်ာ္၀၉-၅၉၅၁၆၃၁၃၇အမွတ္(၆၄၈)၊ အ-ထ-က(၁)လမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊ဘားအံၿမိဳ႕။ကရင္ျပည္နယ္။
၄၀။ဦးရဲျမင့္ထြန္း၀၉-၂၆၄၅၉၃၅၈၆အမွတ္(၁၉၃)၊ ဗဟိုလမ္း၊ခိုင္ေ႐ႊဝါရပ္ကြက္၊ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၄၁။ဦးထြန္းထြန္းလြင္၀၉-၅၉၄၃၁၇၅၀၃၅အမွတ္( -၈)၊ လမ္း ၇၀၊၂၉ႏွင့္၃၀ၾကား၊ပါတ္ကုန္း၀န္းက်င္ရပ္၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလးၿမိဳ႕။
၄၂။ဦးေအာင္သူ၀၉-၅၉၄၃၁၇၉၉၈၅အမွတ္(-)၊ ၁၀မိုင္ကုန္းလမ္း၊ဗိုလ္ေတဇလမ္းထိပ္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၄၃။6-friends fancy shop၀၉-၅၉၅၀၇၆၂၇၆အမွတ္(၇)၊ ငုဝါလမ္း၊(၅)ရပ္ကြက္၊လားရွိုးၿမိဳ႕၊ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)။
၄၄။ေဒၚစုျမတ္ၾကည္သာ၀၉-၅၁၃၇၇၅၉အမွတ္(၁၅)၊ ေဆးရိုးတန္းလမ္း၊ေဆး-ၿငိမ္းရပ္ကြက္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၄၅။ဦးၾကည္ခ်မ္း၀၉-၄၂၀၁၇၉၇၁၇အမွတ္(၅)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊အင္းေတာ္ၿမိဳ႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
၄၆။1-Stop၀၉-၇၉၅၉၈၇၁၃၅အမွတ္(၀၂-၀၄)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ဗိုလ္ခ်ိဳရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၄၇။မန္းၿမိဳ႕ေတာ္(ဒန္အိုးစက္-မႏၱေလး)၀၉-၄၄၀၈၄၂၇၂၇အမွတ္(၄၁)ေတာင္ပိုင္း၊မိုးေကာင္းဘုရားအနာက္ထိပ္၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၄၈။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-စတိုး(ဦးျမင့္ေဆြ)၀၉-၇၉၈၁၂၅၁၄၄အမွတ္(၉၂၁) ငမိုးရိပ္(5)၊အပိုင္း(2)ငမိုးရိပ္ရပ္ကြက္၊သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၄၉။တိုက်ိဳ(ၿဖိဳးေတဇေအာင္)၀၉-၂၆၁၉၇၇၄၃၅အမွတ္(၁၉၄)ေအ ကိုးမိုင္။ျပည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ.နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၅၀။Myanmar9e၀၉-၇၉၉၁၁၁၅၁၆အမွတ္( )သစၥာလမ္း။၁၃ရပ္ကြက္၊ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၅၁။ယမင္းေဇာ္ဝမ္း(Day Wit Sayar Photo and Video
production)
၀၉-၂၅၉၀၆၈၁၄၆အမွတ္(၁၁၅) ၂၇ လမ္း ၇၆-၇၇ လမ္းၾကား၊ေဟမာဇလရပ္ကြက္၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၅၂။Indra Solution (Zeyar Wint )၀၉-၇၉၈၄၆၂၉၆၀အမွတ္(၃)၊မဟာေဆြလမ္းသြယ္(၂)၊အုတ္က်င္းဘူတာ႐ုံလမ္း၊လွိုင္(၁၃)ရပ္ကြက္၊ရန္ကုန္
၅၃။H.H.K Purified dringkingwater(ေအးသင္ဇာစိုး) ၀၉-၅၁၂၂၄၅၂၃၅ လမ္း ၊ ၅၆ လမ္းေထာင့္ ၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
၅၄။ယဥ္ယဥ္ျမ၀၉-၄၅၄၄၄၉၆၅၀အမွတ္(၁၀၂)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ပိေတာက္ေ႐ႊဝါရပ္ကြက္၊ေကာ့ေသာင္း။
၅၅။ဇင္ဇင္သန္းေဝ(အာယုသုခေဆး႐ုံ)၀၉-၅၁၂၉၈၂၅အမွတ္(၂၂၉-၂)အာယုသုခေဆး႐ုံ၊ဘူတာ႐ုံလမ္း၊ရပ္ကြပ္(၁)၊လားရိူး၊ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)။
၅၆။စန္းစန္းေအး(MandalarMinn Express)၀၉-၅၁၀၅၀၃၂က-၃ ပေစာက္ကြင္း၊ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဝင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၅၇။ဦးသက္ကိုကို၀၉-၄၅၅၈၄၀၁၉၀တိုက္(၃)ထားဝယ္အေဝးေျပးကားဝင္း၊အိမ္ေရွ႕ျပင္ရပ္ကြက္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
၅၈။ေဇာ္မင္း(စံျမင္.မိုရ္)၀၉-၄၀၁၅၆၅၀၀၁အမွတ္-၁၁၁/၂ နဝေဒးအိမ္ရာ၊လိူင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၅၉။ေဒၚခင္ဝင္း(ေကာင္းရွယ္ေ႐ႊဆိုင္ႏွင့္ဖုန္းဆိုင္)၀၉-၄၀၀၅၀၇၀၀၀ မုံ႐ြာေရဦးလမ္း၊စိုင္ျပင္ႀကီးေဈးအနီး၊ဒီပဲရင္းၿမိဳ႕နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
၆၀၊၊ေက်ာ္ကိုကိုထြန္း(Aung Zabu Technical Services) ၀၉-၄၃၁၃၂၆၇၈တိုက္(၁)အခန္း(၁)အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင့္အခြန္လြတ္ေဈးလမ္းေထာင့္၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၆၁။
ေအာင္ေအာင္ထြန္း(Sein Notary)၀၉-၇၉၅၃၀၇၄၉၀၉၁-ေျမညီထပ္၊ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
၆၂။ေဒၚသဇင္လွိုင္(FIELC)၀၉-၂၆၁၁၈၅၅၁၆FIELC အမွတ္-၂၁(ခ) အေဆာင္ (၇) ၊သံလမ္း၊လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-63]63ေဒၚနိင္နိင္ငယ္(YoYoStore)၀၉-၂၅၀၀၀၇၈၇၀အမွတ္(၆)၊ျမကန္သာလမ္း၊ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-64]64ေဒၚသီသီမြန္၀၉-၅၀၃၈၆၂၉တိုက္ ၁၅၊၀၀၂ ေျမညီထပ္(၄)ရပ္ကြက္၊ယုဇနလမ္း၊ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-65]65မင္းဟိန္းေဇာ္၀၉-၄၃၁၇၀၀၈၃ေရာင္စဥ္လိူင္း-စားေသာက္ဆိုင္၊ကြၽန္းသာယာရပ္ကြက္၊ပဲခူးၿမိဳ႕
[$-66]66မ်ိဳးသီဟေက်ာ္၀၉-၂၅၆၆၀၀၄၇၀ေက်ာက္မင္းေတာင္လမ္းသစ္လမ္း၊ေက်ာက္ဆည္၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-67]67ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၀၉-၂၅၈၆၂၈၈၈၁ကန္ေတာ္ရပ္၊လဲဆုရပ္ကြက္၊အမရပူရၿမိဳ႕၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-68]68ေအာင္ခန႔္ေဇာ္၀၉-၉၇၄၈၂၅၉၉၅အမွတ္(၁၈၇)၊၆၃လမ္း ႏွင့္၂၄လမ္းေထာင့္၊ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-69]69မလတ္လတ္၀၉-၅၀၂၂၂၅၈အမွတ္(၁၉၉)၊ေတာင္ထိပ္ပန္းလမ္း၊၂၉ရပ္ကြက္၊သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-70]70ေနာင္ေနာင္ေအာင္၀၉-၅၃၄၂၅၇၁က-၁၃/၁၄/၁၅/၁၆၊မဲထီးလမ္း၊ရန္ပယ္ေဈးေတာင္ဘက္၊မေကြးၿမိဳ႕၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-71]71သက္ထားႏြယ္၀၉-၅၁၃၆၈၈၂အမွတ္(၃၆၅)၊ျပည္လမ္း၊တေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ေအာင္လံၿမိဳ႕၊၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-72]72မ်ိဳးျမင့္၀၉-၇၈၉၈၅၀၀၂၈အမွတ္(၂၂)၊ေဘယသုခဓိလမ္း၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-73]73လိူင္ျမင့္ျမတ္၀၉-၉၇၅၅၂၁၆၆၇အမွတ္(၁၄၆)အေနာ္ရထာလမ္း၊၄၂လမ္းႏွင့္၄၈လမ္းၾကား၊ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-74]74ေအာင္ဆန္းသြင္၀၉-၅၀၈၈၂၇၅အမွတ္(၃၄)အင္းစိန္လမ္းမ(၁၃)ရပ္ကြက္၊လိူင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-75]75ဦးလွၾကည္၀၉-၄၂၂၁၉၄၉၂၁အမွတ္(၂၂)ဘီလမ္း၊ထားဝယ္စုရပ္၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-76]76ေဒၚစိုးစိုးမူ၀၉-၉၆၀၄၆၆၂၇၁အမွတ္(၉၅)ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ဆိပ္ငယ္ရပ္၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-77]77ဦးစိုးမင္း၀၉-၇၉၀၁၈၉၉၁၄အမွတ္(၅၀)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊တလိုင္းစုရပ္ကြက္၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-78]78ေဒၚစန္းစန္းေအး၀၉-၉၆၀၄၇၄၈၄၈အမွတ္(၅၅)၊ႏွင္းဆီလမ္း၊ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-79]79ဦးအိုက္ယြန္း၀၉-၄၂၂၂၁၅၄၂၃အမွတ္(၅၃)၊ေျမနီလမ္း၊ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-80]80ဦးခင္မင္း၀၉-၇၈၁၈၀၈၃၄၅အမွတ္(၁၁၁)ေရးလမ္း၊ပိနဲေတာရပ္ကြက္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-81]81ဦးဒီပါစိုး၀၉-၄၅၀၉၉၁၃၉၂အမွတ္(၇၉)စပါးေ႐ႊဝါလမ္း၊ပလဲဒီပါရပ္ကြက္၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-82]82ေဒၚသူဇာေအာင္၀၉-၄၅၉၂၅၄၉၀၀အမွတ္(ခ/၃၁၆)ကေျမာကင္းလမ္း၊ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-83]83ဦးေပါင္ဒိုေထာင္း၀၉-၂၅၆၂၇၀၆၂၀အမွတ္(ဘ/၁၅)ကမ္းေဟာက္လမ္း၊လြယ္ဘြါလ္ရပ္ကြက္၊တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ခ်င္းျပည္နယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-84]84ဦးရမ္လ်န္းထန္၀၉-၄၅၀၀၀၂၅၂၀အမွတ္(၂၀၄)ကမ္းေဟာက္လမ္း၊လြယ္ဘြာလ္းရပ္ကြက္၊တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ခ်င္းျပည္နယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-85]85ဦးေက်ာ္ဇင္တိုး၀၉-၄၄၂၅၆၇၉၂၂ေမတၱာလမ္း၊အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ေတာင္သုံးလုံးေက်း႐ြာ၊ေမတၱာၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္း။
[$-86]86ခိုင္တန္းေမာင္၀၉-၄၄၀၃၀၆၆၆၃ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ခ်င္းျပည္နယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-87]87ဦးၿငိမ္းမ်ိဳးလတ္၀၉-၂၅၃၆၁၄၂၇၁အမွတ္(၁/၄၀)ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ေအာင္ေျမမန္ရပ္ကြက္၊ကေလးၿမိဳ.၊ခ်င္းျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-88]88​ေဒၚဖူးဖူးမြန္၀၉-၇၇၄၄၄၃၉၂၃နယ္ေျမ(၂)၊ထဟေက်း႐ြာ၊ကေလးၿမိဳ.၊ခ်င္းျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-89]89ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း၀၉-၇၉၀၁၄၈၅၄၈အမွတ္(၁၅၃)ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္း၊ကန္ေတာ္ေလး၊မဂ္လာေတာင္ညြၽန႔္ၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-90]90ဦးေက်ာ္ဦး၀၉-၂၆၂၆၁၉၂၆၀အမွတိ(၂၀/၉၃)သုဓမလမ္းထိပ္၊ယုဇနလမ္း၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-91]91ဦးကိုကိုေမာင္၀၉-၇၇၀၀၄၈၂၈၉အမွတ္(F-5)၊ဝါယာလက္ေစ်း၊မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-92]92ဦးရဲထြဠ္ဝင္း၀၉-၄၄၀၂၂၅၅၀၂အမွတ္(3B)၊ကမ္းနားလမ္း၊ကင္းရပ္ကြက္၊မေကြးၿမိဳ႕၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-93]93ဦးသန္းေက်ာ္ေအး၀၉-၄၂၃၃၅၃၈၃၁အမွတ္(၂၀၅)၊ေထာက္ႀကံလမ္းဆုံ၊ျပည္လမ္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-94]94ဦးဘိုဘို၀၉-၄၂၅၃၇၂၅၃၄အမွတ္(၆/၈)၊၄ထပ္၊စမ္းေရတြင္းလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-95]95ဦးလြင္ေမာင္ေမာင္ေအာင္၀၉-၄၀၁၅၃၅၈၉၆အမွတ္၁၆/၄၈ဥ၊ေတာင္ငူလမ္း၊ေ႐ႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-96]96ေဒၚၾကည္ၾကည္ႏြယ္၀၉-၅၀၃၁၈၂၈အမွတ္(၂၅-A)ပါရမီလမ္း(၉)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-97]97ဦးေနဇာနည္၀၉-၉၆၅၀၃၁၂၆၇အမွတ္(၃၀)၊နံသာကုန္းလမ္း၊နံသာရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-98]98ေဒၚနႏၷာကို၀၉-၇၉၀၂၂၁၇၈၀အမွတ္(၃၇၂)၊ဗိုလ္ခ်ဴပ္လမ္း၊ေ႐ႊျပည္သာ၊၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-99]99ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာမ်ိဳး၀၉-၇၉၉၀၉၉၉၉၁အမွတ္(က/၆၈)ေခမာသီလမ္း၊(က)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-100]100ဦးလွေဌး၀၉-၅၀၀၅၂၆၅အမွတ္(က/၆၇၇)ႏြယ္သာကီ ပထမလမ္း၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-101]101ဦးၿဖိဳးမင္းေက်ာ္၀၉-၇၆၀၁၀၃၆၁၉အိုးဖိုတန္း႐ြာ၊လက္ပန္တန္းၿမိဳ႕၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။
[$-102]102ေဒၚေနာ္ဆိုေဂ၀၉-၄၀၁၆၂၁၅၈၃အမွတ္(၂၆)၊၆လႊာ၊ေဒါနလမ္း၊ေရေက်ာ္၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
[$-103]103ေဒၚသႏၱာေစာ၀၉-၅၂၀၈၁၃၆အမွတ္(၆၆)၊ေဆး႐ုံေဟာင္းလမ္း၊ဟသၤာတ ၿမိဳ႕၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး။