ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ အေၾကာင္း

ကုမၸဏီ အမ်ဳိးအစားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အမွတ္ – ၂၂၃၊ ၁၉၉၁/၉၂
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔စြဲ၉ – ၉ – ၁၉၉၁
ခြင့္ျပဳ မတည္ေငြရင္းက်ပ္ – ၁၀၀၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀