ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

သတင္းမ်ား :

ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများလွှဲပြောင်းသည့် လုပ်ခလစာများအတွက် အထူးငွေလဲလှယ်နှုန်းအား အောက်(Exchange Rate Table)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ရံုးပိတ္ရက္ ေၾကျငာျခင္းး

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ လႊဲေျပာင္းနိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအက္ဥပေဒအရ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၄င္းရက္မ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားအားလံုး ပိတ္ထားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္အရ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္၏ ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားအားလံုးမွ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ ရြက္ ေပးေနမွဳအား ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္၏ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ (MyKyat Mobile Payment)သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္( Agents )မ်ားမွ တဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဆက္လက္အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။