ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ျပည္တြင္းအေကာင့္

အပ္ေငြအမ်ိဳးအစား ရင္းႏွီးမႈကာလ အတိုးႏႈန္း အတိုးရရွိမည့္ကာလ
၁။ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ မရွိ
၂။ ေငြစုစာရင္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ လတစ္ႀကိမ္
၃။ ေခၚယူအပ္ႏွံေငြ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း လစဥ္
၄။ စာရင္းေသအပ္ေငြ ၃ လ ၅.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ လ
၆ လ ၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ လ
၉ လ ၅.၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ လ
၁၂ လ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၂ လ