ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

မိုဘုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္း(myKyat)

11822761_1616825085249069_3558142950184818852_n

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း(myKyat)၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား။

No.NamePhone No.Address
1High Trade Development09-420053584အမွတ္(၁၉၉)၊ လမ္း(၅၀)အေပၚဘေလာက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
2High Trade Development09-255931974အမွတ္(၄၇-၅၁)၊ သုမဂၤလာလမ္းႏွင့္ သုမဂၤလာ(၁)လမ္း၊ ဂ်န္းရွင္းဇ၀န၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
3ဦးသန႔္ထက္ေအာင္09-5178357အမွတ္(၃၃)၊ တိုက္အမွတ္(C/2)၊ ရန္ေအးအိမ္ယာ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
4ဦးျမင့္ဦး09-252297297အမွတ္(၉၄၉)၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ နံ့သာကုန္းရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
5ဦးေက်ာ္၀င္း(ခ)ဦးေက်ာ္မင္း09-252900011အမွတ္(၁၁၀)၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
6ဦးၾကည္၀င္း09-5147658အမွတ္(၅၃၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
7ေဒၚဥမၼာထြန္း09-252578869အမွတ္(၉၃)၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ အကြက္အမွတ္(၄၀)၊ ေျမာက္ဒဂုံ။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
8ေဒၚခင္ျမျမ09-43013237အမွတ္(၂)၊ ၈၆လမ္း၊ ၃၁-၃၂လမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေရွ႕၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
9ေဒၚမိမိလွိုင္09-257162868ခ်မ္းသာႀကီးဘုရား၊ ၂၅-၂၆လမ္းၾကားႏွင့္ ၉၁-၉၂လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
10ေဒၚျမျမ09-265437177ေရႊရွမ္းကန္ဘုရားလမ္း၊ တမၸ၀တီရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
11ေဒၚတင္တင္လွ09-2006631အမွတ္(၅၀)၊ အကြက္အမွတ္(၂၅၅)၊ လမ္း(၃၀)၊ ၈၈-၈၉လမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေရွ႕၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။
12ဦးနိုင္ဘုန္းေအာင္09-256171889၆၇လမ္း၊ ရတနာလမ္းႏွင့္ေအးသုခလမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
13ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး09-2216393အမွတ္(၂၇၃)၊ အကြက္အမွတ္(၇)၊ အဘဘလမ္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
14ဦးသန္းထြန္းဦး09-2132567အမွတ္(၄၄-ခ)၊ ၃၃လမ္း၊ ၈၅-၈၆လမ္းၾကား၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာအေနာက္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
15ဦးစိုးမင္းခိုင္09-2027338ရန္ေျပမာန္လမ္း၊ တမၸ၀တီရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
16ေဒၚခင္သင္းႏြယ္09-5300171အမွတ္(၂၃-ခ)၊ မင္းလမ္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။
17ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း09-423686202အမွတ္(၁)၊ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ဂ်ပန္ရပ္ကြက္၊ ရြာဘဲနယ္ေျမ၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)ေဒသႀကီး။
18ဦးနႏၵာခ်မ္းေအး09-250115577အမွတ္(၂၄၀၀)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)ေဒသႀကီး။
19ဦးပုည09-423747505ျပည္-ေအာင္လံလမ္းႏွင့္ ျပည္-ေပါက္ေခါင္းလမ္းေထာင့္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)ေဒသႀကီး။
20ဦးတင္မင္းေအာင္09-250238558အမွတ္(၁၈၅၈)၊ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)ေဒသႀကီး။
21ေဒၚမိုးမိုးလွိုင္09-257162848ကသာ(၂)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
22ဦးေဇာ္မင္းဦး09-259011003၁၀လမ္း၊ ေစ်း႐ုံ၊ ဗိုလ္တဲရပ္ကြက္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
23ျမစ္သာမိသားစုစတိုး- ဦးေက်ာ္သူရဟန္09-5115423အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ ေဘာဂ၀တီလမ္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
24ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးသိန္း09-258590768ျမေဟ၀န္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
25ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးဟိန္း09-26556215ပြဲစားတန္းလမ္း၊ ပန္းေတာ္တင္ရပ္ကြက္၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္။မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
26ဆိုလာေသာက္ေရသန႔္- ေဒၚေအးေအးၿငိမ္း09-5523692အမွတ္(၃၃)၊ ျမတ္ေလးလမ္း၊ ေဟာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
27ဦးခြန္သန္းေဇာ္09-250844199ျပည္သာယာေစ်းလမ္း၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
28ဦးခြန္ေအာင္နိုင္09-458042307အမွတ္(၁၃၅)၊ ႐ုံးႀကီးလမ္း၊ ကံသာရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
29ေဒၚသင္းသင္းေထြး09-257026962အမွတ္(၂၂)၊ ဘုရားငါးဆူလမ္း၊ ေတာင္နီေက်းရြာ၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
30ဦးေအာင္နိုင္09-252978677အမွတ္(၁၂၈)၊ သစၥာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
31ေဒၚယုေဖာင္09-260494242အမွတ္(၈၇)၊ မဟာသုခလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
32ေဒၚခင္မ်ိဳးတင့္09-5213326အမွတ္(၁၃/၁၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး႐ုံး၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
33အိထြန္းမိုဘိုင္းပစၥည္းဆိုင္- ဦးမင္းမင္းဦး09-458042226အမွတ္(၄)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ပင္လုံၿမိဳ႕။
34ဦးခြန္သိန္းႂကြယ္09-260492098အမွတ္(၇/၁၃၈)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ရတနာသီရိရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
35ဦးေဇာ္၀င္းျမင့္09-263608880အမွတ္(R 16-17)၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအနီး၊ ေျမာက္ဘက္၀င္ေပါက္၊ ေတာင္ႀကီး။ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
36ကိုမင္းစိုးဟန္09-264039043အမွတ္(505/B)၊ ဓမၼာ႐ုံလမ္း၊(၄၇)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဒဂုံ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
37ဦး၀င္းကိုကို09-261800150အေဆာင္(၂)၊အခန္း(၈)၊သုဓမၼာလမ္း၊သီရိကန္သာအိမ္ယာ၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
38MyanPay09-261316952အမွတ္(168)၊ ပထမထပ္၊ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း ကမာရြက္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
39ဦးျမင့္သန္း09-595660170အမွတ္(152)၊ သစၥာလမ္း၊(၂)ရပ္ကြက္၊ဘားအံၿမိဳ႕။ကရင္ျပည္နယ္။
40ဦးအံ့ဖုန္းေက်ာ္09-595163137အမွတ္(3-648)၊ အ-ထ-က(၁)လမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊ဘားအံၿမိဳ႕။ကရင္ျပည္နယ္။
41ေဒၚႏုႏုခင္09-264593584အခန္း(၄)၊အေဆာင္(၂)၊လွည္းတန္းလမ္း၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
42ဦးရဲျမင့္ထြန္း09-264593586အမွတ္(၁၉၃)၊ ဗဟိုလမ္း၊ခိုင္ေရႊဝါရပ္ကြက္၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
43ဦးထြန္းထြန္းလြင္09-5943175035အမွတ္(D/8)၊ လမ္း ၇၀၊၂၉ႏွင့္၃၀ၾကား၊ပါတ္ကုန္း၀န္းက်င္ရပ္၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးၿမိဳ႕။
44ဦးေအာင္သူ09-5943179985အမွတ္(-)၊ ၁၀မိုင္ကုန္းလမ္း၊ဗိုလ္ေတဇလမ္းထိပ္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
456-friends fancy shop09-595076276အမွတ္(၇)၊ ငုဝါလမ္း၊(၅)ရပ္ကြက္၊လားရွိုးၿမိဳ႕၊ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)။
46ေဒၚစုျမတ္ၾကည္သာ09-5137759အမွတ္(15)၊ ေဆးရိုးတန္းလမ္း၊ေဆး-ၿငိမ္းရပ္ကြက္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
47ဦးၾကည္ခ်မ္း09-420179717အမွတ္(5)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊အင္းေတာ္ၿမိဳ႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
48ဦးတင္ညြန႔္09-422493956အမွတ္(-)၊ နည္းပညာလမ္း၊တကၠသိုလ္ဝင္းရပ္ကြက္၊ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
491-Stop09-795987135အမွတ္(02-04)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ဗိုလ္ခ်ိဳရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
50မန္းၿမိဳ႕ေတာ္(ဒန္အိုးစက္-မႏၲေလး)09-440842727အမွတ္(41)ေတာင္ပိုင္း၊မိုးေကာင္းဘုရားအနာက္ထိပ္၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
51ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-စတိုး(ဦးျမင့္ေဆြ)09-798125144အမွတ္(921) ငမိုးရိပ္(5)၊အပိုင္း(2)ငမိုးရိပ္ရပ္ကြက္၊သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
52တိုက်ိဳ(ၿဖိဳးေတဇေအာင္)09-261977435အမွတ္(194) A ကိုးမိုင္။ျပည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ.နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
53Myanmar9e09-799111516အမွတ္(230)သစၥာလမ္း။၁၃ရပ္ကြက္၊ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
54ယမင္းေဇာ္ဝမ္း(Day Wit Sayar Photo and Video
production)
09-259068146အမွတ္(115) ၂၇ လမ္း 76x77 လမ္းၾကား၊ေဟမာဇလရပ္ကြက္၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
55Indra Solution (Zeyar Wint )09-798462960အမွတ္(၃)၊မဟာေဆြလမ္းသြယ္(၂)၊အုတ္က်င္းဘူတာ႐ုံလမ္း၊လွိုင္(၁၃)ရပ္ကြက္၊ရန္ကုန္
56H.H.K Purified dringkingwater(ေအးသင္ဇာစိုး)09-512245235 လမ္း ၊ 56 လမ္းေထာင့္ ၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
57ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမ09-454449650အမွတ္-၁၀၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပိေတာက္ေရႊ၀ါရပ္ကြက္၊ ေကာ့ေသာင္း၊
တနသၤာရီတိုင္း။
58ဇင္ဇင္သန္းေ၀-အာယုသုခ ေဆးရံု09-5129825"အမွတ္-၂၂၉-၂၊ အာယုသုခ ေဆးရံု၊ ဘူတာရံုလမ္း၊ ရပ္ကြက္-၁၊
လားရွိဴးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)"
59MandalarMinn Express - စန္းစန္းေအး09-5105032"က-၃၊ ပ-၀င္း၊ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကားဂိတ္၊
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
60ဦးသက္ကိုကို09-455840190"၃၃-ရပ္ကြက္၊ အေ၀းေျပးကားဂိတ္၊ အိမ္ေရွ႕ျပင္ ရပ္ကြက္၊
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္း။"
61စန္းျမင့္မိုရ္ - ေဇာ္မင္း09-401565001အမွတ္-၁၁၁/၂၊ န၀ေဒးဗီလာ၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
62ေကာင္းရွယ္ ေရႊဆိုင္ႏွင့္ ဖုန္းဆိုင္ - ေဒၚခင္၀င္း09-400507000"မံုရြာ-ေရဦး အေ၀းေျပးလမ္းမအနီး၊ ဆိုင္ျပင္ႀကီးေစ်း၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊
စစ္ကိုင္းတိုင္း။"
63MandalarMinn Express-AM ေဒၚခိုင္ခုိင္စိုး09-457260026"ပ-၃၊ ပ-၀င္း၊ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကားဂိတ္၊
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
64MandalarMinn Express-AS ဦးေမာင္ေမာင္စိန္09-457260027ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းေတာင္ဘက္၊ Canon Showroomေဘး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
65MandalarMinn MDY-Terminal- ဦးေက်ာ္၀င္းထြန္း09-457260028"တိုက္(c)၊ အခန္း(၉-၁၀)၊ ကၽြဲဆည္ကန္အေ၀းေျပးကားဂိတ္၊
ခ်မ္းျမသာစည္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။"
66MandalarMinn MDY-32- ဦးေမာင္တိုး09-457260029(၃၂) x (၈၃) လမ္း ေထာင့္၊ ေက်ာက္ဆည္၊ မႏၱေလး။
67MandalarMinn Mawlamyaing- ဦးလြင္ကိုကိုလတ္09-457260042"ေမာင္လၿမိဳင္ C-1, ေျမနီကုန္း အေ၀းေျပးကားဂိတ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊
မြန္ျပည္နယ္။"
68Mandalar Minn Myawaddy - ဦးေအာင္ကိုမ်ိဳး09-457260045"ျမ၀တီ အမွတ္(၁၆-၂)(ဘီ)၊ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊
ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္။"
69Mandalar Minn Htila - မစုစုခိုင္09-457260037Sine Tan-Myoema Qt, ပထမလမ္းမေတာ္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။
70Mandalar Minn NPT- Myoma - ဦးခင္ေမာင္ျမင့္09-457260038အခန္း(က-၂၅)၊ ၿမိဳ႕မေစ်းကားဂိတ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
71Mandalar Minn NPT-Bawga- ေဒၚခင္မာေထြး09-457260039အခန္း(က-၂)၊ ေဘာဂသီရိ ကားဂိတ္၊ ဥတၱရသီရိ၊ ေနျပည္ေတာ္။
72Mandalar Minn NPT- TPK- ဦးေကာင္းထက္ေဇာ္09-457260040အခန္း(က-၃)၊ သေျပကုန္းကားဂိတ္၊ ေဇယ်သီရိ၊ ေနျပည္ေတာ္။
73Mandalar Minn POL-YMCA - မေမလဲ့၀ါ09-457260030YMCA အေဆာက္အဦအနီး၊ မႏၱေလး-လားရွိဴးလမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။
74Mandalar Minn POL-Terminal- ကိုခင္ေမာင္ေထြး09-457260031A-3, သီရိပေဒသာ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။
75Mandalar Minn Taunggyi- မနႏၵာ၀င္းဇင္09-457260032အမွတ္(၃၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ Kanout Qt, ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
76Mandalar Minn TG-Terminal- ဦးမ်ိဳးျမင့္09-457260033ေအးသာယာအေ၀းေျပးကားဂိတ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
77Mandalar Minn Myinchan - မသိမ့္သဥၨာ09-457260035တိုက္(C)၊ အခန္း(၅)၊ ျမင္းၿခံအေ၀းေျပးကားဂိတ္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။
78Mandalar Minn Magway - ဦးခိုင္ေက်ာ္ဦး09-457260034အခန္း(၂၂-၂၃)၊ မေကြးအေ၀းေျပးကားဂိတ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။
79Mandalar Minn Bagan - ဦးေက်ာ္စြာထြန္း09-457260036(A-7), ေညာင္ဦးအေ၀းေျပးကားဂိတ္၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။
80Mandalar Minn Tatkone - ဦးေစာေ၀ယံ09-457260041အခန္း(A), ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းမႀကီး၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕။
81Mandalar Minn Dawei - ရဲသူေအာင္09-457260043ထား၀ယ္အေ၀းေျပးကားဂိတ္၊ အိမ္ေရွ႕ျပင္ရပ္ကြက္၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕။
82Mandalar Minn Thanphyuzayat - ဦးထြန္းေဇာ္09-457260044အခန္း(Ga-15), သံျဖဴဇရပ္ အေ၀းေျပးကားဂိတ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕။
83ေက်ာ္ကိုကိုထြန္း - Aung Zabu Technical Services09-43132678"Hall-1, Room-1, အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင့္
အခြန္လြတ္ေစ်းလမ္းေထာင့္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
84Sein Notary - ေအာင္ေအာင္ထြန္း09-795307490"အမွတ္(၉၁)၊ ေျမညီထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
85FIELC - ေဒၚသဇင္လိွဳင္09-261185516FIELC, ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
86Yo Yo Store - ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ငယ္09-250007870"အမွတ္(၆)၊ ျမကန္သာလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
87ေဒၚသီသီမြန္ - Taung Pai Thar09-5038629"အခန္း(၁၅-၀၀၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ယုဇနလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
88မင္းဟိန္းေဇာ္09-43170083"အမွတ္(၃)၊ Yaung Sin Hlaing Restaurant, ကၽြန္းသာယာရပ္ကြက္၊
ပဲခူးၿမိဳ႕။"
89မ်ိဳးသီဟေက်ာ္ - Linn Htet Thar Mobile Sales and Services09-256600470Kyet Minn Toun New Street ၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။
90ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ - Kaung Thit Mobile Sales and Services09-258628881ကန္ေတာ္ရပ္၊ လဲစုရပ္ကြက္၊ အမရပူရၿမိဳ႕။
91Snow Mart - ေအာင္ခန္႔ေဇာ္09-974825995ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
92မလတ္လတ္09-5022258"အမွတ္-၁၉၉၊ ေတာင္ထိပ္ပန္းလမ္း၊ (၂၉)ရပ္ကြက္၊
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
93ဦးေနာင္ေနာင္ေအာင္ - Yatanar Htun Oil Shop09-5342571"A-13 14 15 16 MaeHtee road South of Yanpal Market
Sidoktaya , မေကြးၿမိဳ႕။"
94ေဒၚသက္ထားႏြယ္ - စိန္နီလာ09-5136882အမွတ္(၃၆၅)၊ ျပည္လမ္း၊ TayawKone Qtr ၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕။
95ေအးသဥၨာငယ္09-974359010YatanarThainKha Hotel ၊ ဥတၱရသီရိ၊ ေနျပည္ေတာ္။
96ဦးမ်ိဳးမင္းသန္႔09-976809915န၀ေဒးရပ္ကြက္၊ Pohbbathiri , ေနျပည္ေတာ္။
97ဦးမ်ိဳးျမင့္09-442662404အမွတ္-၂၂၊ Bayathokedi Street, တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
98Mandalar Minn Mudon - ဦးသန္းေဇာ္ဦး09-789850028အမွတ္(၂၃၈)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကမာၻေအးေဆးခန္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕။
99လွိဳင္ျမင့္ျမတ္09-975521667"အမွတ္(၁၄၆)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၄၂) လမ္းႏွင့္ (၄၈) လမ္းၾကား၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
100ေအာင္ဆန္းသြင္09-5088275"အမွတ္(၃၄)၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ လိွဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။"
101TT68 Way109-790226719စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
102ဦးလွၾကည္09-422194921အမွတ္(22-b)လမ္း၊ ထား၀ယ္စုရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
103Holly Wood Music Production - ေဒၚစိုးစုိးမူ09-960466271အမွတ္(၉၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
104Gentlemen Mobile Shop - ဦးစိုးမင္း09-790189914အမွတ္(၅၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တလွိဳင္းစုရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
105ေဒၚစန္းစန္းေအး09-960474848အမွတ္(၅၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
106AIKEYON09-422215423ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
107ဦးခင္မင္း09-781808345ထား၀ယ္ၿမိဳ႕။
108ဦးဒီပါစိုး09-450991392အမွတ္(၀၇၉)၊ စပါးေရႊ၀ါလမ္း၊ ပုလဲဒီပ ရပ္ကြက္, ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
109မသူဇာေအာင္09-459254900No.B-316၊ ကေမ်ွာ္ကင္းလမ္း၊ ဆန္းခ်ီ ရပ္ကြက္၊ထား၀ယ္ၿမိဳ႕။