ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ဆက္သြယ္ရန္

ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ (ရုံးခ်ဳပ္)

ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
၀၆၇-၄၁၇၀၉၀/ ၄၁၇၀၉၁/ ၄၁၇၃၃၄/ ၄၁၇၃၃၅/ ၄၁၇၃၃၆

 

ရန္ကုန္ (ရုံးခ်ဳပ္ခြဲ)

အမွတ္ – ၆၁၉/၆၂၁၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ဆြန္ပက္လမ္းေဒါင့္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၀၁-၂၄၆၇၈၆/ ၂၅၁၇၄၈/ ၂၅၁၇၄၉/ ၂၅၁၇၅၀/ ၃၈၈၅၀၂/ ၂၄၂၃၂၀/ ၂၅၀၁၄၈/ ၂၅၂၄၀၈/ ၃၇၆၄၅၂/ ၃၇၈၂၆၈/ ၃၇၈၂၆၉/ ၃၇၅၆၁၅