ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ဘဏ္ပုိင္ အရင္းအႏွီးမ်ား

(က်ပ္သန္း)
ခြင့္ျပဳ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၁၀၀,၀၀၀.၀၀
၁။ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ၂၃,၆၆၁.၉၄
၂။ ရွယ္ယာပရီမီယံ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ၉,၈၅၂.၁၉
၃။ ဥပေဒျပဌာန္း ရန္ပုံေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ၁၀,၃၂၇.၇၉
၄။ မခြဲေဝရေသးသည့္ အျမတ္လက္က်န္ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ၅၀၅.၈၁
ေပါင္း (tier 1) ၄၄,၃၄၇.၇၃
၅။ေႂကြးဆုံးႏွင့္ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ၃,၀၆၃.၄၆
၆။ ဘဏ္၏ ပုံေသပုိင္ပစၥည္းမ်ား တန္ဖုိးျပန္လည္

သတ္မွတ္ပုိေငြ (ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးမ်ား)
၂၂,၆၄၃.၁၈
၇။ ကြန္ျပဴတာရန္ပံုေငြ ၂၈၈.၁၂
၈။ အျမတ္ေ၀စု ၄,၃၂၀.၀၀
(Tier 2) ၃၀,၃၁၄.၇၆
၉။ ဘဏ္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ စုစုေပါင္း (tier 1+2) ၇၄,၆၆၂.၄၉