ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ပထမ ပုဂၢလိက ဘဏ္ခြဲမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ရုံးခ်ဳပ္ block(4) , ottara thiri town, naypyitaw.
(067)417335,417336, (067)417090,417091
fax:(067) 417334
 NPT-HO
ရန္ကုန္ ရုံးခ်ဳပ္ no(619/621), merchant st.pabedan township,yangon.
01-246786, 388502, 251748 ~ 50,7: 01-242320, 250148
 head-office-yangon
ဘုရင့္ေနာင္ ဘဏ္ခဲြ (၁) အမွတ္(ည-၅၉/၆ဝ)၊ ယင္းမာလမ္းနွင့္ ယုဇနလမ္းေဒါင့္၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ ဝ၁-၆၈ဝ၅၈၆၊ ၆၈၂ဝ၂၇။ ဖက္(စ္) ၆၈ဝ၇၆၉၊ ၆၈၂၃၃ဝ  ba-yint-naung
မနၱေလး ဘဏ္ခဲြ (၂) အမွတ္ – ၁၈ဝ/၂၇၊ ၂၆ (ဘီ) လမ္းမျကီး၊ (၈၆
ထ ၈၇) လမ္းျကား၊
 mdy-26(b)
မံုရြာ ဘဏ္ခဲြ(၃) အမွတ္ (၁၁)၊
ေဈးလမ္း ၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ ၊ မံုရြာျမို့။
ဝ၇၁-၂၂၆၂၄ / ၂၂၅၂ဝ၊ ဝ၉-၄၇ဝ၅၂၉၈၈/ ၄၇ဝ၅၄ဝ၄၃။
ဖက္(စ္)၂၂၁၉၃
 monywa
သိမ္ျကီးေဈး ဘဏ္ခဲြ (၄) သိမ္ျကီးေဈး (စီ)ရံု၊ တတိယထပ္ ေတာင္ဘဏ္ျခမ္း ၊ ေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္း၊
ရန္ကုန္ျမို့။ ၂၅၆၂၇၃/ ဖက္(စ္)၂၄ဝဝ၇၉
 thein-gyi-zay
ျပည္ဘဏ္ခဲြ(၅) အမွတ္-၁၆၂၊
လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ျမို့။ ဝ၅၃-၂၄၉၈၅၊ ၂၄၉၈၇၊ဝ၉-၄၉၅ဝဝ၅၆၅/ ဖက္(စ္) ဝ၅၃-၂၄၇၅၂၊ ၂၄၉၈၈
 pyay
ဟသၤာတ ဘဏ္ခဲြ(၆) အမွတ္ (၁ဝ၁)၊
ျမစ္ေကြ ့ေက်ာင္းလမ္း၊ ရံုးျကီးရပ္။ ဝ၄၄-၂၁၈ဝ၅၊ ၂၁၈ဝ၆/ ဝ၉ – ၈၅၈ ၁၅၇၇ / ဖက္(စ္) ဝ၄၄ – ၂၁၈၆ဝ
 hinthada
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ဘဏ္ခဲြ(၇) မိတၳီလာ – ေရနံေခ်ာင္း လမ္းမျကီးနွင့္ ေအာင္သုခ လမ္းေဒါင့္၊
ေအာင္မဂၤလာရပ္၊ ဝ၆၁-၅ဝ၁ဝ၇/ ဖက္(စ္)၅ဝ၄၁၁ /၅ဝ၇၂၄
 kyauk-padaung
ပခုကၠဴဘဏ္ခဲြ(၈) အမွတ္-၉၂၊
ျမို့မလမ္း နွင့္ အာဇာနည္ လမ္းေဒါင့္၊ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္ ၊ ဝ၆၂-၂၂၁ ၇၄ / ၂၂၁ ၇၅ / ဝ၉-၆၅၇ ၁၅၁၂
/ ဖက္(စ္) ၂၂၁၇၆၊ ၂၂ဝ၉၈
 pakokku
မေကြးဘဏ္ခဲြ(၉) အမွတ္-(၃၇၈-၃၈၁)၊ သုခိတာလမ္း၊ ရန္ပယ္ရပ္၊ ေအာင္ရတနာ ရပ္ကြက္၊
ဝ၆၃-၂၆၅၉၆၊ ၂၆၅၉၇ / ဖက္(စ္) ဝ၆၃-၂၃ဝ၄၉၊ ၂၃၈၈၃
 magway
ထားဝယ္ဘဏ္ခဲြ(၁ဝ) အမွတ္ – ၆၆ဝ၊
အာဇာနည္ လမ္း၊ ေျမာက္ရြာရပ္၊ ဝ၅၉-၂၁ဝ ၁၈၊ ၂၂၃ ၃၆ / ဖက္(စ္) ဝ၅၉-၂၁ဝ၁ဝ
 dawei
ျမိတ္ဘဏ္ခဲြ (၁၁) အမွတ္-၉၅
(ဘီ)၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ျမိတ္ျမို့။ ဝ၅၉-၄၁၉ ၁၃ / ဖက္(စ္) ဝ၅၉-၄၁၉ ၁၆
 myeik
လသာဘဏ္ခဲြ (၁၂) အမွတ္-၁၁၉/၁၂၁၊ ေျမညီထပ္၊ လသာလမ္း၊ လသာျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဝ၁-၂၅၂၄ဝ၉ ဖက္(စ္) ၂၅၂၄၁ဝ
 latha
ေကာ့ေသာင္း ဘဏ္ခဲြ (၁၄) ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းနွင့္ ဘုရားလမ္းေဒါင့္၊ အဏၰဝါရပ္၊ ေကာ့ေသာင္းျမို့။
ဝ၅၉-၅၁၈၈၂၊ ၅၁၇၆၁/ ဖက္(စ္) ဝ၅၉ – ၅၁၈၈၃၊ ၅၁၇၆၂
 kawt-thaung
ေအာင္ပန္း ဘဏ္ခဲြ (၁၅) အမွတ္ – ၁၈၇၊ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမျကီး၊ ေညာင္ပင္ေထာင္ ရပ္ကြက္၊
ဝ၈၁ – ၆ဝ၅ ဝ၁/ ၆ဝ၅ ဝ၃/ ဖက္(စ္) ဝ၈၁-၆ဝ ၅ဝ၂
 aung-ban
အလံုဘဏ္ခဲြ (၁၆) တိုက္(၂)၊ အခန္း (၁-၃)၊ သီရိမဂၤလာ စုေပါင္း အေဆာက္အဦး သီရိမဂၤလာေဈး အနီး၊ ရန္ကုန္ျမို့။ ဝ၁-၂၁၁၇၇၉ /ဖက္(စ္)
၂၁၁၉၉၆
 ahlone
ေမာ္လျမိုင္ ဘဏ္ခဲြ (၁၇) အကြက္(၅၈) ပုလဲလမ္းနွင့္
သနၱာလမ္းေဒါင့္၊ ရတနာထြန္းပဲြရံုတန္း၊ ေဈးျကိုရပ္၊ ေမာ္လျမိုင္ျမို့။ ဝ၅၇-၂၅၇၂၂(ext) ၃ဝ၈/ ၂၇၃၁၁၊ ဖက္(စ္) ဝ၅၇-၂၇၃၁၂၊
၂၇၃၁၃
 mawlamyine
ကေလး ဘဏ္ခဲြ (၁၈) အမွတ္(၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း နယ္ေျမ(၄) ၊ ပင္လံုရပ္၊ ကေလးျမို့။ ဝ၇၃-၂၂၆၈၆/ ဝ၉-၆၄၇၂၂၉၈/ဝ၉-၄၇ဝ၇၂၂၈၉/ဖက္(စ္)ဝ၇၃-၂၂၆၈၇  kalay
ေတာင္ျကီး ဘဏ္ခဲြ(၁၉) အမွတ္(၁၉၂)၊
ေရထြက္ဦးလမ္း၊ ကန္ေရွ့ရပ္၊ ေတာင္ျကီး။ဝ၈၁-၂ဝ၁၇ဝ၁၊၂ဝ၁၇ဝ၂၊၂ဝ၁၇ဝ၃ / ဖက္(စ္) ဝ၈၁-၂ဝ၁၇ဝ၄-၂ဝ၁၇ဝ၅
 taunggyi
လိြဳင္ေကာ္ဘဏ္ခဲြ(၂ဝ) အမွတ္(၂၅/ခ)၊ ကနၱာရဝတီလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊ လိြုင္ေကာ္ျမို့။
ဝ၈၃-၂၃ဝ၅၇/၂၃ဝ၅၈
 loi-kaw
သီရိရတနာ ဘဏ္ခဲြ (၂၁) အခန္အမွတ္( h-3/h-4 ) သီရိရတနာ လကၠားေဈးနွင့္ ကုန္စည္ ပို့ေဆာင္ေရးဝင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ (ဌ)ရပ္၊ ဝ၁-၉၆၉ဝ၃၈၃  thiri-yadanar
မနၱေလးလမ္း (၃ဝ) ဘဏ္ခဲြ (၂၂) အခန္းအမွတ္
(g-1)၊ေရႊျမို့ေတာ္ တိုက္တန္း၊ လမ္း(၃ဝ)- (၇၇-၇၈) လမ္းျကား၊ ဖုန္း-ဝ၂-၆၉၆၃၉
 mdy-30th-st
သကၤန္းကြ်န္း ဘဏ္ခဲြငယ္ အခန္း အမွတ္ (၁၉-၂ဝ)၊ akk shopping center ဖုန္း-ဝ၁-၈၅၅ ၁၄၈၃၊ ၅၆၆ ဝ၈ဝ၊ ၅၆၂၁၄၂ (ext) ၁၃၂ / ၁၃၃  ThingankjunMini
ဘားအံ ဘဏ္ခြဲ (၂၃) အမွတ္(၃/၆၂၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကုန္းကေလးရပ္၊ ဖုန္း-၀၅၈-၂၃၃၉၁-၉၂-၉၃-၉၄-၉၅ BR.23, Hpan-an
ဂန္႕ေဂါ ဘဏ္ခြဲ (၂၄) အမွတ္(မ-၃၈၀)၊ ျမစ္ေရွာင္လမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ဖုန္း-၀၆၂-၅၀၇၃၄-၃၅-၅၀ br-24(Kangaw)
မံုရြာ(၂) ဘဏ္ခြဲ (၂၅) အမွတ္(၃)၊ ေပပင္ေက်ာင္းလမ္း၊ ဆူးေလးကုန္းရပ္၊ ဖုန္း-၀၇၁-၂၆၂၅၆-၅၇-၅၈ Br-25(Monywa)
ဘုတလင္ဘဏ္ခြဲ (၂၆) အမွတ္(၁၆)၊ ျမ၀တီရပ္၊ မံုရြာေရဦးလမ္းမၾကီး၊ ဖုန္း-၀၇၁-၅၀၃၄၆-၄၇-၄၈ BuTaLin
မေကြးတိုင္း၊ မင္းလွျမိဳ႕ ဘဏ္ခြဲ (၂၇) အမွတ္(၃၃)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္ေစ်းအနီး၊ ဖုန္း-၀၆၅-၄၅၆၃၅-၃၆-၃၇ 1
ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲ(၂၈) အမွတ္(၁)ေစ်းရပ္တန္းလမ္း၊အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္၊ပုသိမ္ျမိဳ႔။ Pathein
ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္၊ ကမၼျမိဳ႕ ဘဏ္ခြဲ (၂၉) အမွတ္(၃၃၃)၊ သရဖီျမိဳင္လမ္း၊ ဖုန္း-၀၆၂-၆၀၄၄၇-၄၈-၄၉ IMG_5603