ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ပထမ ပုဂၢလိက ဘဏ္ခြဲမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ရုံးခ်ဳပ္ block(4) , ottara thiri town, naypyitaw.
(067)417335,417336, (067)417090,417091
fax:(067) 417334
NPT-HO
ရန္ကုန္ ရုံးခ်ဳပ္ no(619/621), merchant st.pabedan township,yangon.
01-246786, 388502, 251748 ~ 50,7: 01-242320, 250148
head-office-yangon
ဘုရင့္ေနာင္ ဘဏ္ခဲြ (၁) အမွတ္(ည-၅၉/၆ဝ)၊ ယင္းမာလမ္းႏွင့္ ယုဇနလမ္းေဒါင့္၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ ဝ၁-၆၈ဝ၅၈၆၊ ၆၈၂ဝ၂၇။ ဖက္(စ္) ၆၈ဝ၇၆၉၊ ၆၈၂၃၃ဝ ba-yint-naung
မႏၲေလး ဘဏ္ခဲြ (၂) အမွတ္ – ၁၈ဝ/၂၇၊ ၂၆ (ဘီ) လမ္းမႀကီး၊ (၈၆ x ၈၇) လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။ ၀၂-၄၀၃၉၁၁၃၊ ၄၀၃၉၁၁၄၊ ၄၀၃၅၆၄၄၊ ၄၀၇၁၈၀၉ mdy-26(b)
မံုရြာ ဘဏ္ခဲြ(၃) အမွတ္ (၁၁)၊
ေဈးလမ္း ၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ ၊ မံုရြာၿမိဳ႕။
ဝ၇၁-၂၂၆၂၄ / ၂၂၅၂ဝ၊ ဝ၉-၄၇ဝ၅၂၉၈၈/ ၄၇ဝ၅၄ဝ၄၃။
ဖက္(စ္)၂၂၁၉၃
monywa
သိမ္ႀကီးေဈး ဘဏ္ခဲြ (၄) သိမ္ႀကီးေဈး (စီ)ရံု၊ တတိယထပ္ ေတာင္ဘက္ျခမ္း ၊ ေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္း၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၂၅၆၂၇၃/ ဖက္(စ္)၂၄ဝဝ၇၉
thein-gyi-zay
ျပည္ဘဏ္ခဲြ(၅) အမွတ္-၁၆၂၊ လမ္းမေတာ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။ ဝ၅၃-၂၄၉၈၅၊ ၂၄၉၈၇၊ဝ၉-၄၉၅ဝဝ၅၆၅/ ဖက္(စ္) ဝ၅၃-၂၄၇၅၂၊ ၂၄၉၈၈ pyay
ဟသၤာတ ဘဏ္ခဲြ(၆) အမွတ္ (၁ဝ၁)၊ ျမစ္ေကြ ႔ေက်ာင္းလမ္း၊ ရံုးႀကီးရပ္။ ဝ၄၄-၂၁၈ဝ၅၊ ၂၁၈ဝ၆/ ဝ၉ – ၈၅၈ ၁၅၇၇ / ဖက္(စ္) ဝ၄၄ – ၂၁၈၆ဝ hinthada
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ဘဏ္ခဲြ(၇) မိတၳီလာ – ေရနံေခ်ာင္း လမ္းမႀကီးနွင့္ ေအာင္သုခ လမ္းေဒါင့္၊
ေအာင္မဂၤလာရပ္၊ ဝ၆၁-၅ဝ၁ဝ၇/ ဖက္(စ္)၅ဝ၄၁၁ /၅ဝ၇၂၄
kyauk-padaung
ပခုကၠဴဘဏ္ခဲြ(၈) အမွတ္-၉၂၊ ၿမိဳ႕မလမ္း နွင့္ အာဇာနည္ လမ္းေဒါင့္၊ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္ ၊ ဝ၆၂-၂၂၁ ၇၄ / ၂၂၁ ၇၅ / ဝ၉-၆၅၇ ၁၅၁၂
/ ဖက္(စ္) ၂၂၁၇၆၊ ၂၂ဝ၉၈
pakokku
မေကြးဘဏ္ခဲြ(၉) အမွတ္-(၃၇၈-၃၈၁)၊ သုခိတာလမ္း၊ ရန္ပယ္ရပ္၊ ေအာင္ရတနာ ရပ္ကြက္၊
ဝ၆၃-၂၆၅၉၆၊ ၂၆၅၉၇ / ဖက္(စ္) ဝ၆၃-၂၃ဝ၄၉၊ ၂၃၈၈၃
magway
ထားဝယ္ဘဏ္ခဲြ(၁ဝ) အမွတ္ – ၆၆ဝ၊
အာဇာနည္ လမ္း၊ ေျမာက္ရြာရပ္၊ ဝ၅၉-၂၁ဝ ၁၈၊ ၂၂၃ ၃၆ / ဖက္(စ္) ဝ၅၉-၂၁ဝ၁ဝ
dawei
ၿမိတ္ဘဏ္ခဲြ (၁၁) အမွတ္-၉၅(ဘီ)၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။ ဝ၅၉-၄၁၉ ၁၃ / ဖက္(စ္) ဝ၅၉-၄၁၉ ၁၆ myeik
လသာဘဏ္ခဲြ (၁၂) အမွတ္-၁၁၉/၁၂၁၊ ေျမညီထပ္၊ လသာလမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဝ၁-၂၅၂၄ဝ၉ ဖက္(စ္) ၂၅၂၄၁ဝ
latha
ေကာ့ေသာင္း ဘဏ္ခဲြ (၁၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းနွင့္ ဘုရားလမ္းေဒါင့္၊ အဏၰဝါရပ္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။
ဝ၅၉-၅၁၈၈၂၊ ၅၁၇၆၁/ ဖက္(စ္) ဝ၅၉ – ၅၁၈၈၃၊ ၅၁၇၆၂
kawt-thaung
ေအာင္ပန္း ဘဏ္ခဲြ (၁၅) အမွတ္ – ၁၈၇၊ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး၊ ေညာင္ပင္ေထာင္ ရပ္ကြက္၊
ဝ၈၁ – ၆ဝ၅ ဝ၁/ ၆ဝ၅ ဝ၃/ ဖက္(စ္) ဝ၈၁-၆ဝ ၅ဝ၂
aung-ban
အလံုဘဏ္ခဲြ (၁၆) တိုက္(၂)၊ အခန္း (၁-၃)၊ သီရိမဂၤလာ စုေပါင္း အေဆာက္အဦး သီရိမဂၤလာေဈး အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဝ၁-၂၁၁၇၇၉ /ဖက္(စ္)
၂၁၁၉၉၆
ahlone
ေမာ္လၿမိဳင္ ဘဏ္ခဲြ (၁၇) အကြက္(၅၈) ပုလဲလမ္းနွင့္သႏၲာလမ္းေဒါင့္၊ ရတနာထြန္းပဲြရံုတန္း၊ ေဈးႀကိဳရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။ ဝ၅၇-၂၅၇၂၂(ext) ၃ဝ၈/ ၂၇၃၁၁၊ ဖက္(စ္) ဝ၅၇-၂၇၃၁၂၊
၂၇၃၁၃
mawlamyine
ကေလး ဘဏ္ခဲြ (၁၈) အမွတ္(၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း နယ္ေျမ(၄) ၊ ပင္လံုရပ္၊ ကေလးၿမိဳ႕။ ဝ၇၃-၂၂၆၈၆/ ဝ၉-၆၄၇၂၂၉၈/ဝ၉-၄၇ဝ၇၂၂၈၉/ဖက္(စ္)ဝ၇၃-၂၂၆၈၇ kalay
ေတာင္ႀကီး ဘဏ္ခဲြ(၁၉) အမွတ္(၁၉၂)၊ ေရထြက္ဦးလမ္း၊ ကန္ေရွ႕ရပ္၊ ေတာင္ႀကီး။ ဝ၈၁-၂ဝ၁၇ဝ၁၊၂ဝ၁၇ဝ၂၊၂ဝ၁၇ဝ၃ / ဖက္(စ္) ဝ၈၁-၂ဝ၁၇ဝ၄-၂ဝ၁၇ဝ၅ taunggyi
လိြဳင္ေကာ္ဘဏ္ခဲြ(၂ဝ) အမွတ္(၂၅/ခ)၊ ကႏၲာရဝတီလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕။
ဝ၈၃-၂၃ဝ၅၇/၂၃ဝ၅၈
loi-kaw
သီရိရတနာ ဘဏ္ခဲြ (၂၁) အခန္းအမွတ္( h-3/h-4 ) သီရိရတနာ လကၠားေဈးႏွင့္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ (ဌ)ရပ္၊ ဝ၁-၉၆၉ဝ၃၈၃ thiri-yadanar
မနၱေလးလမ္း (၃ဝ) ဘဏ္ခဲြ (၂၂) အခန္းအမွတ္
(g-1)၊ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက္တန္း၊ လမ္း(၃ဝ)- (၇၇-၇၈) လမ္းၾကား၊ ဖုန္း-ဝ၂-၆၉၆၃၉
mdy-30th-st
သကၤန္းကြ်န္း ဘဏ္ခဲြငယ္ အခန္း အမွတ္ (၁၉-၂ဝ)၊ AKK Shopping Center ဖုန္း-ဝ၁-၈၅၅ ၁၄၈၃၊ ၅၆၆ ဝ၈ဝ၊ ၅၆၂၁၄၂ (ext) ၁၃၂ / ၁၃၃ ThingankjunMini
ဘားအံ ဘဏ္ခြဲ (၂၃) အမွတ္(၃/၆၂၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကုန္းကေလးရပ္၊ ဖုန္း-၀၅၈-၂၃၃၉၁-၉၂-၉၃-၉၄-၉၅ BR.23, Hpan-an
ဂန္႔ေဂါ ဘဏ္ခြဲ (၂၄) အမွတ္(မ-၃၈၀)၊ ျမစ္ေရွာင္လမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ဖုန္း-၀၆၂-၅၀၇၃၄-၃၅-၅၀ br-24(Kangaw)
မံုရြာ(၂) ဘဏ္ခြဲ (၂၅) အမွတ္(၃)၊ ေပပင္ေက်ာင္းလမ္း၊ ဆူးေလးကုန္းရပ္၊ ဖုန္း-၀၇၁-၂၆၂၅၆-၅၇-၅၈ Br-25(Monywa)
ဘုတလင္ဘဏ္ခြဲ (၂၆) အမွတ္(၁၆)၊ ျမဝတီရပ္၊ မံုရြာေရဦးလမ္းမႀကီး၊ ဖုန္း-၀၇၁-၅၀၃၄၆-၄၇-၄၈ BuTaLin
မေကြးတိုင္း၊ မင္းလွၿမိဳ႕ ဘဏ္ခြဲ (၂၇) အမွတ္(၃၃)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ေစ်းအနီး၊ ဖုန္း-၀၆၅-၄၅၆၃၅-၃၆-၃၇ 1
ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲ(၂၈) အမွတ္(၁)ေစ်းရပ္တန္းလမ္း၊ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ Pathein
ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၼၿမိဳ႕ ဘဏ္ခြဲ (၂၉) အမွတ္(၃၃၃)၊ သရဖီၿမိဳင္လမ္း၊ ဖုန္း-၀၆၂-၆၀၄၄၇-၄၈-၄၉ IMG_5603
ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ဘဏ္ခြဲ (၃၀) ကမ္းေဟာက္လမ္း၊ လြယ္ဘြားရပ္၊ တီးတိန္။ ဖုန္း-၀၇၀-၅၀၄၅၉၊ ၅၀၅၇၁၊ ၅၀၂၁၈
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားဘဏ္ခြဲ (၃၂) အမွတ္(၁၆၉)၊ ေရႊေတာင္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ျမစ္ႀကီးနား။ ဖုန္း-၀၇၄-၂၁၂၉၁ Br32