ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္အပ္ႏွံ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ လီမိတက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိေကာင္းစရာမ်ား

(၂၆-၈-၂၀၁၈) ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္၏
( ၂၇ )ႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ႔ေသာ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာမ်ားစာရင္း
၁။ ေဒါက္တာစိန္ေမာင္ဥကၠဌ
၂။ ေဒၚလွလွ၀င္းအတြင္းေရးမွဴး
၃။ ဦးထြန္းဆိုင္အဖြဲ႕၀င္
၄။ ေဒါက္တာတင္ၾကည္အဖြဲ႕၀င္
၅။ ေဒါက္တာတင္သိန္းအဖြဲ႕၀င္
၆။ ေဒါက္တာေအာင္မင္းအဖြဲ႕၀င္
၇။ ဦးျမင့္လြင္အဖြဲ႕၀င္
၈။ ဦးဟန္ျမင့္အဖြဲ႕၀င္
၉။ ဦးေကာင္းအဖြဲ႕၀င္
၁၀။ ဦးမ်ိဳးထြန္းအဖြဲ႕၀င္
၁၁။ ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ဦးအဖြဲ႕၀င္
၁၂။ ဦးသိန္းျမင့္အဖြဲ႕၀င္
၁၃။ ဦးကပ္ခင္းေပါင္(Independent Director)သီးျခားလြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာ
ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ
ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အမွတ္ – ၂၂၃၊၁၉၉၁/၉၂
ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔စြဲ၉-၉-၁၉၉၁
လုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔စြဲ၅-၅-၁၉၉၂
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္လုိင္စင္ရသည့္ေန႔၂၅-၅-၁၉၉၂
လုိင္စင္အမွတ္မဗဘ/ပီ – ၁/(၅) ၁၉၉၂
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လုိင္စင္ရသည့္ေန႔စြဲ၁၀-၁၁-၁၉၉၃
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ (adl)၂-၁၀-၂၀၁၂
လုိင္စင္အမွတ္မဗဘ – ဘဏ္စစ္ – ၄၈၊ ၁
ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းက်ပ္ – ၁၀၀၀၀၀, ၀၀၀, ၀၀၀/-